Uusi kirjoittaminen ja sen pedagoginen lähestymistapa pohjautuu vahvasti kirjoittamisen tutkimuksen perinteeseen, kuitenkin tuoden siihen uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Oheinen University of Californian tuottama video kokoaa kaikki kirjoittamisen tutkimuksen tärkeimmät tutkimustulokset viimeisen 50 vuoden ajalta.

Mainokset

Uusi kirjoittaminen – 2000-luvun tärkein opiskelu- ja työelämätaito

Uusi kirjoittaminen on digiyhteiskunnan englanti ja esperanto. Se on keskeinen kommunikointityökalu, jonka hallitseminen takaa menestymisen tulevaisuuden ja osittain jo tämän päivän yhteiskunnassa. Ne, jotka eivät tätä avaintaitoa hallitse ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskuntaluokasta riippumatta. Jotta näin ei tapahtuisi, on uuden kirjoittamisen opetus aloitettava kaikille jo peruskoulusta. Uusi kirjoittaminen ei ole yksittäinen, nopeasti omaksuttava taito, vaan voimakas taitopotentiaali, joka muodostuu luovuustaidoista, sosiaalisista taidoista, multimodaalisen viestinnän taidoista sekä teknisen verkkoympäristön hallintataidoista.

Tämän taitopotentiaalin hallitsija pystyy vastaamaan haasteisiin, joita asetetaan tulevaisuudessa sekä opiskelijoille että työelämässä toimijoille. Uuden kirjoittamisen hallitsemisen voisi sanoa olevan perusta, jolle 2000-luvun opiskelu- ja työelämätaidot pohjautuvat.

ATC21S-tutkimus ja 2000-luvun opiskelu- ja työelämätaidot

Kansainvälisessä Assessment & Teaching of 21st Century Skills -tutkimuksessa (ATC21S-tutkimus) kehitetään tietokoneella toteutettavia sovelluksia 2000-luvulla tarvittavien taitojen arviointiin.Hankkeessa on mukana kuusi maata: Australia, Alankomaat, Costa Rica, Singapore, Suomi ja USA. Hanke perustuu eri maiden ministeriöiden yhteistyöhön ja Suomesta mukana on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimuksen kansallisesta toteutuksesta vastaa Suomessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Hanke on käynnistynyt kolmen globaalin yrityksen – Microsoftin, Intelin ja Ciscon – aloitteesta ja sitä johtaa Melbournen yliopisto.

Hankkeen tuloksena on nimety seuraavat taidot 2000-luvun keskeisimmiksi opiskelu- ja työelämätaidoiksi:

TAPA AJATELLA

1. Luovuus ja innovatiivisuus
2. Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
3. Oppimaan oppiminen

TAPA TEHDÄ TYÖTÄ
4. Kommunikaatio
5. Yhteistyö

TYÖVÄLINEIDEN HALLINTA
6. Informaation lukutaito
7. TVT -taidot ja verkko-oppiminen

KANSALAISENA MAAILMASSA
8. Globaali ja paikallinen kansalaisuus
9. Elämä ja työura
10. Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu

Hankkeen kansainväliset sivut löytyvät täältä: http://atc21s.org/

(Lähde: Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos https://ktl.jyu.fi/atc21s  22.10.2013)

Normaali

Uusi kirjoittaminen ja tietoisuustaidot

Verkko on täynnä tietoisuutta pirstovia ärsykkeitä. Kevyessä ajantapposurffailussa voi hyvin klikkailla vilkkuvia bannereita kevyesti silmäillen ja heittäytyä hyperllinkkien loputtomaan tulvaan ilman tietoista päämäärää. Chattailukin muutaman kaverin kanssa onnistuu samalla ja miksei  taustalle voisi laittaa pyörimään paria YouTube-videotakin. Ongelmia syntyy silloin, kun tuossa samassa ympäristössä pitäisi tuottaa  keskittynyttä ajattelua, syvää dialogia ja monimutkaista ongelmanratkaisua vaativa tuotos. Silloin jatkuvia keskeytyksiä ja kevyttä pintatyöskentyä sisältävä toimintamalli ei yksinkertaisesti toimi. Tarvitaan opittua kykyä keskittyä myös ympäristössä, joka ei ensisijaisesti kannusta hitaaseen ja syvälliseen työskentelyyn.  

Tietoisuustaidot eli mindfulness- taidot voivat tuoda apua keskittymisen ja syventymisen ongelmiin myös verkkomaailmassa. Näiden taitojen opettamisesta voi tulevaisuudessa tulla eräs koulun tärkeimmistä tehtävistä.   Mindfulness-taitojen avulla  on mahdollista oppia uppoutua käsillä olevaan tehtävään ja prosessin oikeaan vaiheeseen, ilman että mieli harhailee tulevassa tai tarttuu verkon jatkuvaan syötetulvaan ja pakottaa tarkastamaan Facebook-profiilin viiden minuutin välein.

Koulun ja nuorten mediamaailman välistä kuilua kurottaessa ei siis olekaan oleellisinta, että opettaja käyttää mahdollisimman paljon Facebookia ja muita some-sovelluksia opetuksessa, tai että kouluissa on mahdollista kytkeä nopean WLAN:in kautta kaikkien oppilaiden tabletit suoraan älytauluille. Koulun tärkein rooli  on olla taho, joka tarjoaa nuorille sellaisia työvälineitä ja taitoja, jotka mahdollistavat selviytytymisen ja  tuloksellisen toiminnan  myös digitaalisen kulttuurin lyhytjännitteisessä toimintaympäristössä. Nuo taidot eivät pelkästään tee työskentelystä  tehokkaampaa, vaan myös mielekkäämpää ja palkitsevampaa. Vain syvällinen tehtävään keskittyminen mahdollista sisäisen flow-kokemuksen, tuon kaiken luovan työn ensisijaisen moottorin, joka motivoi arvosanoja, palkkioita ja muita ulkoisia kannustimia huomattavasti tehokkaammin.

Tulevaisuuden kirjoitustaitojen opettaminen onkin siis myös tietoisuustaitojen opettamista.

 

Lisää mindfulness-taitojen hyödyistä kouluopetuksessa:

http://www.youtube.com/watch?v=fEINtdXIqns

 

 

 

Normaali

Mitä kirjoittaminen on 21. vuosisadalla?

Kirjoittaminen on muuttunut. Se ei ole enää vain tekstin raapustamista paperille, vaan paljon muutakin.Myös sen yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut. Kirjoittaminen ei ole vain pakollinen kommunikointiväline puheen ohella, vaan kaikkein keskeisin ydintaito modernissa digiyhteiskunnassa.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää miten kirjoitustaitoa opetetaan. Uuden kirjoittamisen kouluopetus on otettava pikaisesti perinteisen kirjoittamisen opetuksen rinnalle, jotta kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus menestyä tulevaisuuden luovuutta ja sosiaalisuutta korostavassa verkostoyhteiskunnassa.

Mitä uusi kirjoittaminen sitten on?

  • multimodaalisuutta Kirjoittaminen on tekstiä, ääntä, kuvaa, videoita, visuaalisuutta ja kaikkia muita merkityksiä välittäviä elementtejä.
  • sosiaalista Kirjoittaminen ei ole enää yksilötaito, vaan se on sosiaalisen taito.Kirjoittaminen tapahtuu osana yhteisöjä.
  • hyperlinkkiytynyt prosessi Kirjoittaminen ei ole enää lineaarisesti etenevää, vaan teksti yhdistyy linkkien avulla osaksi yhä laajempia kokonaisuuksia ja tarjoaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Tekstin muoto ja prosessi ovat alati liikkeessä.
  • tekniikkaa Kirjoittamiseen liittyvät koko ajan kehittyvä tekniikka, muuttuvat sovellukset ja toimintaympäristöt sekä hybrinen asetelma kirjoittajan ja tekniikan välillä.
  • julkista Kirjoittaminen tapahtuu julkisesti. Sen kohderyhmät ovat plastisia ja sen olemukseen liittyy jatkuva dialogisuus.
  • luovaa Luovuus on uuden kirjoittamisen toinen keskeinen ominaisuus. Se tulee ilmi alati muuttuvien tekstilajien luovana käyttönä ja yhdistelynä, sosiaalisesti luovina toimintatapoina, sisällöllisenä luovuutena sekä alati uutta etsivänä, leikkivä ja uteliaana asenteena.
Normaali